Niels Brock, Learning Hub

Hvad kan vi hjælpe dig med?

NB-e-didaktik

Vores principper for hybrid undervisning

Hvorfor hybrid undervisning?

Hybrid undervisning egner sig rigtig godt til den situation, hvor elever deltager i samme undervisning, men hvor de er spredt geografisk og derfor ikke altid kan være fysisk til stede i klasselokalet, men kan deltage virtuelt.

Den egner sig godt til målgruppen af elever, som har behov for fleksibilitet fx pga. den idrætsgren de dyrker.

 

Hvordan foregår hybrid undervisning på Niels Brock?

Lokalet
Hybridundervisningen foregår i et specielt indrettet lokale bl.a. med kameraer, mikrofoner og digitale tools, som i samspil skaber en fælles kontekst for undervisningen.
Således at alle har oplevelsen af at være til stede sammen i klassen.

Lokalet vil have storskærme, således at de tilstedeværende elever og underviseren kan se og nemt inddrage de elever, der deltager virtuelt.

 

Didaktikken

Hybrid læring er en undervisningsmetode, som involverer både fysiske elever tilstede i lokalet og virtuelle elever som deltager samtidig i undervisningen. Undervisningsmetoden kombinerer både synkrone og asynkrone aktiviteter, for at skabe et fleksibelt læringsmiljø. Planlægningen af de enkelte undervisnings-moduler vil antage disse fire former:

  • Synkron undervisning – her deltager alle elever online i samme undervisning og læringsaktiviteter samtidigt
  • Asynkron undervisning – her skal eleverne kunne arbejde med de samme online aktiviteter hvor og hvornår de vil
  • Hybrid undervisning -her er underviseren tilstede fysisk i klassen sammen med nogle af eleverne fra klassen, mens de øvrige virtuelle elever deltager ligeværdigt i undervisningen. Dvs. at de deltager virtuelt på lige fod i undervisningens aktiviteter som fx oplæg, diskussioner
  • Fysisk undervisning – her er alle fysisk tilstede i klassen samtidig

Når man planlægger forløb og udvikler aktiviteter til hybrid-undervisning, så er det en fordel at kende til Morten Bülows principper for, hvordan man kan re-designe undervisningen til det hybride rum. Principperne indgår i de 3 designdimensioner:

 

Rum, materialer og teknologi – skal i et samspil kunne gøre eleverne synlige og tilgængelige for hinanden og læreren og give mulighed for etablering af fællesskaber samt kunne udnytte de fordele mobile teknologier giver og udnytte fordelene ved hhv. synkrone og asynkrone aktiviteter

Opgaver – aktiviteter og opgaver bør være varierede fx ud fra Laurillards 6 læringstyper . Derudover bør opgaver sikre der er interaktion for alle elever samt at  opgaverne kan udnytte at eleverne opholder sig forskellige steder for har forskellige ressourcer til rådighed

Den sociale organisering  – er de måder hvorpå aktiviteterne er organiseret socialt gennem arbejdsdeling og roller. Dvs. aktiviteterne bør give eleverne en oplevelse af nærvær og forbundenhed (elever bør ikke føle sig glemt), og bygge på klart ansvar og roller og udnytte de fordele sociale teknologier giver

Hybride forløb kræver grundig forberedelse, når alle materialer og aktiviteter skal ligge klar i MitNielsBrock før undervisningen starter. Se hvordan strukturen her for tydelige instruktioner til eleverne.

 

Elever

Det er vigtigt af afstemme forventningerne til eleverne så de ved præcis hvad de skal og hvor de kan spørge om hjælp. De skal vide at det forventes, at de bidrager aktivt og ligeværdigt undervisningen. De skal vide hvordan de bliver bedømt samt og hvornår de får feedback

 

Relationer og grupper

Det er vigtigt at kunne give eleverne en oplevelse af at være i samme rum’. Det kan ske ved at organisere undervisningen i faste studiegrupper, for at give eleverne en følelse af at de hører til i klassen. Man kan fx bruge disse tools for at understøtte samarbejdet: Padlet, Teams, GoogleDocs

 

Underviser

Rollen som hybrid underviser, handler mindre om at præsentere fagligt stof i klassen. Men mere om at være vejleder for grupper og individuelle elever og understøtte at alle elever bidrager aktivt i klassen, som ordstyrer når elever skal svare fra flere forskellige steder.

Tavleundervisning

Det anbefales at der kun er et minimum af tavleundervisning, da al lærerens tid bør handle om dialog med eleverne, hvor man skal være opmærksom på, at alle elever bliver set og oplever at de kan bidrage ligeværdigt i undervisningen

Derfor bør alt der skal læses og præsenteres udover online lærebøger ligge som tekst, video, podcast osv I MitNielsBrock.

 

Tools

Alle læringsmaterialer og afleveringer skal ligge i MitNielsBrock. Alle online møder/undervisning kører i Teams. Derudover anbefales det at udvælge 3 digitale tools, som alle bruger og føler sig trygge ved at bruge, så teknikken ikke bliver en bariere for læringen.

 

Hvad baserer vi vores principper på?

Det Nationale Videncenter for e-læring, Guide til Hybrid undervisning

Chr. Dalsgaard, DPU  https://www.youtube.com/watch?v=5dbk0TPoy9k

Morten Bülow, AU, Principper for Hybrid undervisning, 2022

Principper for online undervisning på Niels Brock